คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกพร้อมคณะเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) ในการนี้ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ. เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาคารศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ. จะเปิดให้บริการทั้งหมด ๒ แห่ง ได้แก่ อาคาร ๑ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และอาคาร ๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่งเปิดให้บริการตามภารกิจของแต่ละศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ครบถ้วน รวดเร็วและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

Comments are closed.