รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม

นายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา (รผส.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้นำหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ กล่าวแสดงคำมั่นว่า “กระทรวงคมนาคมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเกี่ยวข้องและดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น มีความศรัทธาและมีความไว้วางใจตลอดไป”

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการการต่อต้านทุจริต การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน

 

แชร์

Comments are closed.