“ระบบสมัครงานออนไลน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมด

9 เมษายน, 2021
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
9 เมษายน, 2021
ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วท. ระดับ ๔ วจ.กวพ. (บัดนี้ – 22 เม.ย. ๖๔)
9 เมษายน, 2021
พนักงานตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ ๔ แผนกบริหารข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
8 เมษายน, 2021
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1 เมษายน, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมโครงสร้าง) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
1 เมษายน, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
25 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมขนส่งและจราจร) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
22 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงให้ กทพ. มีโครงสร้าง และระบบที่คล่องตัว สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในทุกรูปแบบ และพัฒนาให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร ซึ่งทิศทางการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ คือ “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ความภูมิใจของ กทพ.
แชร์