กทพ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 – 2570 และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

กทพ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 – 2570
และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise  Architecture : EA)

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมอร์ลิน โซลูชั่น อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.ปีงบประมาณ 2565 – 2570 และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise  Architecture : EA) จัดการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ให้กับบุคลากรของ กทพ. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก กทพ. โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ  นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กทพ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์ บีซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.