การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของ กทพ.

        การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และได้ถ่ายทอดเจตจำนงดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารของ กทพ. (Executive Committee : Ex-Com) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จตุจักร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานและพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณชนและบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในองค์กรยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสาร ซึ่งที่ประชุมได้ตอบรับและแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม โดยการแสดงสัญลักษณ์ร่วมกัน

ตลอดจนรับที่จะนำไปถ่ายทอดสู่บุคลากรในสังกัด อันจะนำไปสู่ การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าวต่อไป

 

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.