14 กันยายน, 2021
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2 เมษายน, 2021
นโยบายสิ่งแวดล้อม
7 ธันวาคม, 2020
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ (แผน)
12 พฤศจิกายน, 2020
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
12 พฤศจิกายน, 2020
รายงาน
12 พฤศจิกายน, 2020
สถิติที่น่าสนใจ
12 พฤศจิกายน, 2020
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๒ (แผน)
8 ตุลาคม, 2020
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
19 มิถุนายน, 2020
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19 มิถุนายน, 2019
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.