🏆 กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ✨

🏆 กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ✨

🏷️ วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 🏯 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 👩 นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ในพิธีประกาศรางวัล 🏆 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) ในความดูแลของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง โดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. ตามกรอบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Intiative) เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล 🥇🥈🥉🏆

✨ การจัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ทั้งด้านเศรษฐกิจ 📈 📊 สังคม 🌱 สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน ESG 🌏 (Environmental, Social and Governance) เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป ♻️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.