13 พฤษภาคม, 2021
การซื้อผ้าต่วนสีม่วง (๖๐หลา/ม้วน) จำนวน ๑๕๐ ม้วน
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 30 เมษายน 2564
30 เมษายน, 2021
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 30 เมษายน 2564
30 เมษายน, 2021
การซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล TURBO จำนวน ๒๑๐ แกลลอน (คืนภาษีได้)
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 30 เมษายน 2564
29 เมษายน, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่นาทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
28 เมษายน, 2021
การซื้อสีแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๒ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 28 เมษายน 2564
28 เมษายน, 2021
การจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service (SMS))
27 เมษายน, 2021
การซื้อ ต้นไม้และวัสดุ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ในเขตทางพิเศษ และอาคารสำนักงาน กทพ. จำนวน ๒๗ รายการ
26 เมษายน, 2021
การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:26 เมษายน 2564
23 เมษายน, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๖ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:23 เมษายน 2564
23 เมษายน, 2021
ยกเลิกประกาศ การซื้อต้นไม้และวัสดุ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ในเขตทางพิเศษและอาคารสำนักงาน กทพ. จำนวน ๒๗ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:23 เมษายน 2564
21 เมษายน, 2021
การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ๕ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
9 เมษายน, 2021
การซื้อ HARDDISK จำนวน ๓๐ อัน