🆕 กทพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน 📉 Core Business Enablers 📈 ระหว่าง กทพ. และ กทท. 📊

👏🏻 กทพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน 📉 Core Business Enablers 📈 ระหว่าง กทพ. และ กทท. 🤝 📊

 

🗓️ วันนี้ (4 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และแผน) เป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยมี นางกุณฑล ระบือพิน ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล นางญาดารัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนยุทธศาสตร์ นางสะริภรณ์ พันธ์อ้น ผู้อำนวยการกองประเมินผล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 0302 ชั้น 3 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ⭐ ✅ 💥 ในการนี้ เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของ กทท. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

 

 

📍 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) ระหว่าง กทพ. และ กทท. โดยนำเสนอเทคนิคการดำเนินงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 2 Module ได้แก่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และ กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ เพื่อที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป
🔆 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว คณะผู้บริหาร กทท. พร้อมทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum) นำเยี่ยมชมโดย นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
📌 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ กทพ. และ กทท. แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสายงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ทั้ง 2 หน่วยงานอีกด้วย ⛳️

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.