🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ 🚒🔥 🛣 ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2567 🆘

🔥 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ 🚒 ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2567 🏫 🧯 🚨

🚨 🗂️ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2567🏫 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ⛺ ชุมชนตำบลบางพูด หมู่ 1 – หมู่ 6 และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

🚒 การจัดกิจกรรมดังกล่าว กทพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่บริเวณเขตทางพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ⛳️

🧯ในการนี้ กทพ. ได้สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ⛑️ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง 🧯🧯ให้กับชุมชนตำบลบางพูด หมู่ 1 – หมู่ 6 ชุมชนละ 5 ถัง และมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 7 ถัง รวมทั้งสิ้น 37 ถัง นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.