🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🛣 🗾

🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🛣️ 🗾

🔅 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้แทนหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม

🎯 คณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย โดยผู้ว่าการ กทพ. ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมฯ​ และออกแบบโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มศึกษาได้ในเดือนมีนาคม 2566 รวมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อกับโครงการ เช่น ทางหลวงและทางหลวงชนบทในอำเภอเกาะสมุย เป็นต้น เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งมีความสมบูรณ์

🏷️  ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ต่างยินดีให้ความร่วมมือและเร่งรัดดำเนินโครงข่ายส่วนต่อเชื่อม รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยินดีช่วยเร่งรัดในการขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม และการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.