🚩 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

🚩 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

🏷️ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมคณะกรรมการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2565 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ ณ หอประชุม 0301 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.