🏢 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา Change Agent สำหรับอนาคต” 🌟

  🏢 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา Change Agent สำหรับอนาคต” 🌟

🗓 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา Change Agent สำหรับอนาคต” โดยมี รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร🎙 ในการนี้คณะกรรมการ กทพ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับกองหรือผู้แทน ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และพนักงานในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ 💻 Zoom Cloud Meeting ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้กับ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.