🆕 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

🆕 กทพ. ให้การ 👏🏻 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) จาก 🏦 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 📈 📉 📊

🗓️ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จำนวน 15 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) 💥 โดยมี ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หัวหน้าแผนก และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามเกณฑ์ Core Business Enable ของ กทพ. ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 25 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้กับ กทพ. ✅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.