🏆 ✨ กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 🏆

🏆 ✨ กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 🏆 🌟

🗓️ วันนี้ (21 ธันวาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 🏆 ซึ่งจัดขึ้นโดยประชาคม การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) ในความดูแลของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประกอบด้วย รางวัลเกียรติคุณ รางวัลประกาศเกียรติคุณ และรางวัลกิตติกรรมประกาศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 แห่ง โดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ปี 2566 ของ กทพ. ตามกรอบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ การสื่อสารและการนำเสนอการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป 🏅🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.