🚩 กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ✍️

🚩 กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ✍️

 

🗓️  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📍 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ร่วมลงนาม ✍️

🎯 วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation and Innovation ในระดับประเทศ เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย

📋 ซึ่งการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการทำงานของ กทพ. เพื่อสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ด้านดิจิทัล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสถาบันการศึกษาและการดำเนินงานของ กทพ. ในขณะเดียวกัน ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำ Business Model เพื่อให้สามารถสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน ITS Next 10 Years ในการรองรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger Station) ในเขตทางพิเศษ ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเดินทางบนทางพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.