🤵🏻 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 📈

🛣 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 📈

🗓️ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 0302 และห้องประชุม 0307 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมรองผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. (Site Visit) ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Bridge Consulting)

🎯 โดยมีคณะทำงานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และด้านการตรวจสอบภายใน เข้ารับการตรวจประเมิน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.