⭐️ กทพ. เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 💦 👨‍💼 👩‍💼

  ⭐️ กทพ. เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 💦 👨‍💼 👩‍💼

 

🌟 ✨💦 วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโอกาสให้ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม 💦ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมราชรถสโมสร ชั้น 3 อาคาราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม 📌 ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมรดน้ำขอพรด้วยรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคมด้วย 🌟🚩

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.