การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.