การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรชนิด Strip Seal Aluminum Alloy บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.๒๔/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.