จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถีและอาคารศูนย์ควบคุม (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)

กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น

Comments are closed.