กทพ. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพตนเองเชิงรุก

  กทพ. จัดการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพตนเองเชิงรุก

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.