กทพ. เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (แผนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๑๔ ในการนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ) ได้มอบโล่เกียรติยศ รางวัลดีเยี่ยม ในการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประเภททั่วไป “แผนการดำเนินงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมเงินรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

 

นอกจากนี้ สำนักงาน  ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือ กทพ. ให้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวดในบริเวณงานดังกล่าวด้วยโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้มาเยี่ยมชมบูธ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” ในการนี้ได้มีผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร (นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา) ซึ่งรับผิดชอบ”ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” ได้ให้การต้อนรับ โดยประธานกรรมการ ปปช. กล่าวขอบคุณ ชื่นชม  กทพ. ที่ได้รางวัล พร้อมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมด้วย
สำหรับรางวัลดี ได้แก่ “โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย” ของการประปานครหลวง  และภาครัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนรางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ “โครงการประสิทธิภาพการดำเนินการพัสดุแบบบูรณาการ” ของบริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) และรางวัลดี ได้แก่ “โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Comments are closed.