กทพ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๒

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงทบวง คัดเลือกส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัด อย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปรากฏว่ากระทรวง ได้คัดเลือก กทพ. ให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒

 

แชร์

Comments are closed.