CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑16.7 MiB58
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1.9 MiB163
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6.6 MiB50
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน102.0 KiB31
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน187.8 KiB68
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน360.4 KiB24
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน174.1 KiB21
แชร์