CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑16.7 MiB30
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1.9 MiB81
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6.6 MiB27
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน102.0 KiB17
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน187.8 KiB38
แชร์