CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)178.8 KiB5
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑16.7 MiB98
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน360.4 KiB72
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6.6 MiB131
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน174.1 KiB42
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน102.0 KiB98
รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1.9 MiB242
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน187.8 KiB105
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)173.7 KiB6