ประวัติ กทพ.

ประวัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราช-บัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปัจจุบันนี้ กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ ดังนี้
๑.) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ
๒.) ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.
ทั้งนี้ “ทางพิเศษ” มีคำจำกัดความตามกฎหมายว่า หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพานอุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำกำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือ สิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทาง เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ

ลําดับความเป็นมา

ทำเนียบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ.

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๕
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
* ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๕ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๔
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
* ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๔ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นายณรงค์ เขียดเดช

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๓
๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
***๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้นายณรงค์ เขียดเดช ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๓ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ***

นายอัยยณัฐ ถินอภัย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๒
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พันโททวีสิน รักกตัญญู

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นายเผชิญ ไพโรจน์ศักดิ์

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๐
๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒

นายปรีชา ศรีทองสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๙
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๘

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๗

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๖

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๕

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๔

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๓

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๒

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑

รางวัลเกียรติยศของ กทพ.

21/12/2023

🏆 ✨ กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 🏆

06/12/2023

🏆 ✨ กทพ. รับประกาศนียบัตร รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 🏆

24/11/2023

✨ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กทพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 เป็นแชมป์ต่อเนื่อง 3 สมัย 🏆🏆🏆

08/11/2023

🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับรางวัลในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (ICQCC – 2023) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 🏆

13/09/2023

🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (IQPC 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🏆

09/06/2023

🏆 กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🏆 ✨

24/04/2023

✨ กทพ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 💰💵💶 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เป็นแชมป์ต่อเนื่อง 2 สมัย 🏆🏆

25/03/2023

🏆 กทพ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 (SOE Award) ✨🎉

21/12/2022

🏆 กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ✨

Comments are closed.