CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

22 กันยายน, 2021

กทพ. มอบวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง”

14 กันยายน, 2021

กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2564

12 กันยายน, 2021

กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกลางบางซื่อระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564

10 กันยายน, 2021

กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 2,100 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกลางบางซื่อ

6 กันยายน, 2021

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2564

3 กันยายน, 2021

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2564

2 กันยายน, 2021

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ประจำปี 2564

1 กันยายน, 2021

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2564

9 สิงหาคม, 2021

กทพ.ร่วมส่งกำลังใจแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ครั้งที่ 2

แชร์